Regulamin organizacji szkoleń

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez firmę

CEDRON Stanisław Biernat,  dostępny  pod  adresem   https://cedron.com.pl/  prowadzony jest przez Stanisława Biernata prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CEDRON Stanisław Biernat, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6652622452, REGON 363337238

2. Zakresy tematyczne i terminy szkoleń są opisane w ofertach szkoleniowych

i udostępniane na naszej stronie internetowej bądź w wysyłkach mailingowych.

3. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować wysoką jakość merytoryczną i techniczną przeprowadzanych szkoleń.

§ 2 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza online

dostępnego na stronie internetowej bądź przesłanie karty zgłoszeniowej na adres

cedron.polska@gmail.com

2. Po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego otrzymają Państwo potwierdzenie

zapisu na szkolenie na wskazany przez Państwa adres mailowy

3. W przypadku braku potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu (na 2 dni przed jego realizacją)

prosimy o kontakt telefoniczny celem weryfikacji otrzymania przesyłanego przez Państwa

formularza zgłoszeniowego.

4. DOTYCZY TYLKO I WYŁĄCZNIE FRANCZYZY: Cena obejmuje przeprowadzenie szkolenia przez trenera, materiały szkoleniowe, profesjonalny ekwipunek potrzebny do wykonywania usług mycia powierzchni szklanych firmy Moerman oraz TTS, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia a w przypadku szkoleń otwartych nocleg w hotelu, lunch oraz serwis kawowy w trakcie spotkania.

5. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu/powrotu uczestnika bądź opłaty parkingowej.

6. W przypadku szkoleń on-line należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do Internetu gdyż platforma, na której prowadzone jest webinarium dostępna jest bezpośrednio przez przeglądarkę internetową.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu platformy szkoleń on-line nie leżące po stronie Organizatora tj. nieprawidłowe działania systemu/komputera uczestnika szkolenia bądź zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników lub osób trzecich.

8. Uczestnik zobowiązany jest do:

a) stosowania przepisów i zasad ustalonych niniejszym regulaminem

b) uczciwego postępowania w stosunku do Organizatora oraz innych uczestników

wydarzenia

c) nieudostępniania osobom trzecim prawa do korzystania z platformy szkoleń on-line

9. Uczestnicy mogą ocenić organizację szkolenia bądź przekazać swoje uwagi i sugestie poprzez wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

§ 3 Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnacji ze szkolenia można dokonać do 14 dni roboczych przed planowaną datą szkolenia poprzez wysłanie maila na adres cedron.polska@gmail.com.

2. Brak uczestnictwa nie potwierdzony rezygnacją w/w terminie skutkować będzie obciążeniem Państwa 100% kwoty szkolenia.

3. W przypadku szkoleń on-line w dniu szkolenia na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail otrzymują Państwo indywidualny link do webinarium. W tej sytuacji brak uczestnictwa w szkoleniu on-line bez wcześniejsze rezygnacji w/w terminie skutkować będzie obciążeniem Państwa 100% kwoty szkolenia.

§ 4 Płatność za szkolenie

1. Opłata za szkolenia uiszczana jest po przez stronę

https://cedron.com.pl/21-bilety-na-warsztaty

2. W zależności od formy szkolenia fakturę otrzymają Państwo: w dniu opłacenia szkolenia bądź po jego zakończeniu w formie listowej lub elektronicznej.

§ 5 Rabaty

1. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla uczestników szkolenia, w przypadku

zgłoszenia do udziału w szkoleniu większej liczby uczestników.

2. Wysokość rabatu ustalana indywidualnie.

§ 6 Odwołanie lub zmiana terminu/miejsca szkolenia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu bądź odwołania szkolenia o czym

niezwłocznie poinformuje zgłoszonego uczestnika.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia o czym niezwłocznie

poinformuje zgłoszonego uczestnika.

§ 6 RODO

1. Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych są dostępne na naszej

stronie https://cedron.com.pl w zakładce Polityka prywatności